Οροι και προϋποθέσεις χρήσης

Σας καλωσορίζουμε στους Όρους και τις Προϋποθέσεις Χρήσης. Οι όροι αυτοί είναι ιδιαίτερα σημαντικοί και επηρεάζουν τα δικαιώματα σας, συνεπώς παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το παρόν κείμενο, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

  Εισαγωγικά
  Όροι Άδειας Χρήσης Προϊόντος Λογισμικού

 1. Παραχώρηση Άδειας Χρήσης
 2. Δικαιώματα και Περιορισμοί
 3. Πνευματική Ιδιοκτησία
 4. Αντικείμενο Σύμβασης
 5. Διάρκεια Σύμβασης - Καταγγελία - Λύση της Συμβάσεως
 6. Εξοπλισμός
 7. Υποχρεώσεις της Stordia
 8. Υποχρεώσεις του Συνδρομητή
 9. Χρεώσεις - Πληρωμές
 10. Τελικές Διατάξεις

Εισαγωγικά

Ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Stordia. Η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη είναι μία σύμβαση με την Stordia με σκοπό την απόκτηση της άδειας χρήσης για τα λογισμικά "in StorHD Music", "in StorHD Radio", "Stordia Digital Signage", "Stordia bulkSMS", "Stordia massMail", που συμπεριλαμβάνουν τα σχετιζόμενα αποθηκευτικά μέσα, έντυπο υλικό και άμεση (“online”) ηλεκτρονική τεκμηρίωση (“ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ”). Οποιοδήποτε λογισμικό στα πλαίσια των παρεχόμενων υπηρεσιών παρέχεται μαζί με το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και έχει ξεχωριστή άδεια χρήσης τελικού χρήστη θεωρείται ότι χορηγείται υπό τους κάτωθι όρους. Σε περίπτωση εγκατάστασης, αντιγραφής, λήψης, πρόσβασης ή άλλης χρήσης με οποιοδήποτε άλλο τρόπο του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, τεκμαίρεται άμεσα δήλωση αποδοχής και υπαγωγής σας στη σύμβαση με τους παρόντες, νομικά δεσμευτικούς όρους, αυτής της Άδειας, υπό την έγκριση της Stordia, με την τακτοποίηση τυχόν εκκρεμοτήτων. Σε περίπτωση διαφωνίας με τους όρους αυτής της Άδειας, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Όροι Άδειας Χρήσης Προϊόντος Λογισμικού

Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ προστατεύεται από τους νόμους και τις διεθνείς συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και από άλλους συναφείς νόμους και συμβάσεις. Παραχωρείται μόνο η άδεια χρήσης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ δεν διατίθεται προς πώληση.

1. Παραχώρηση Άδειας Χρήσης

Με αυτήν την Άδεια παραχωρούνται τα εξής δικαιώματα :

 • 1.1 Λογισμικό Εφαρμογών. Επιτρέπεται να εγκαταστήσετε, να χρησιμοποιήσετε, να έχετε πρόσβαση, να εμφανίσετε, να εκτελέσετε ή να εργαστείτε με άλλον τρόπο ("ΕΚΤΕΛΕΣΗ") κάνοντας χρήση ενός και μόνο αντιγράφου του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή οποιασδήποτε προηγούμενης έκδοσής του για το ίδιο λειτουργικό σύστημα, μόνο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή/σταθμό εργασίας.
 • 1.2 Πρόσθετες άδειες χρήσης. Επιτρέπεται να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ σε περισσότερους ηλεκτρονικούς υπολογιστές μόνο αν έχετε προμηθευτεί για τον κάθε υπολογιστή την αντίστοιχη Άδεια Χρήσης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από την Stordia ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη.

2. Δικαιώματα και Περιορισμοί

 • 2.1 Περιορισμοί στην Αποσυμπίληση (Reverse Engineering) και στην Ανακατασκευή πηγαίου ή αντικειμενικού κώδικα (Decompilation και Disassembly). Απαγορεύεται να προβείτε σε αποσυμπίληση (reverse engineering), σε ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα (decompilation ή disassembly) του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, παρά μόνο στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά από το ισχύον δίκαιο.
 • 2.2 Εκμίσθωση. Απαγορεύεται η εκμίσθωση, η ενοικίαση ή ο δανεισμός του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

3. Πνευματική Ιδιοκτησία

 • 3.1 Το λογισμικό και η μουσική που μεταμορφώνεται μέσω του λογισμικού στον ηλεκτρονικό/ούς υπολογιστή/ές του αντισυμβαλλομένου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Stordia και προστατεύονται από ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το υλικό τοποθετείται στον ηλεκτρονικό/ούς υπολογιστή/ές με την εξουσιοδότηση της Stordia με μοναδικό σκοπό την προβολή και εκμετάλλευση των υλικών για τον χρήστη της υπηρεσίας. Παράνομη αναπαραγωγή ή διανομή του προγράμματος, της μουσικής ή οποιουδήποτε μέρους του, επισύρει σοβαρές αστικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες υπόκεινται σε αποζημίωση και για όποια άλλη ζημία της Stordia, συνεπεία της παράνομης συμπεριφοράς τους, με προσφυγή στα αρμόδια πολιτικά και ποινικά δικαστήρια. Γίνεται σαφές ότι σε καμία περίπτωση η χορηγούμενη από την Stordia Άδεια Χρήσης δεν καλύπτει την Δημόσια Εκτέλεση των μουσικών έργων, η εξασφάλιση της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη/χρήστη της υπηρεσίας, που είναι και ο μόνος υπόχρεος στην καταβολή δικαιωμάτων δημόσιας εκτέλεσης στους αρμόδιους οργανισμούς συλλογικής διαχείρησης.

4. Αντικείμενο Σύμβασης

 • 4.1 Η Stordia παρέχει προς τον Συνδρομητή, υπηρεσία που περιλαμβάνει : α) Αυτοματοποιημένο Πρόγραμμα Αναμετάδοσης Μουσικής (in StorHD Music, in StorHD Radio), β) Υπηρεσία ενοικίασης μουσικών τίτλων (Ψηφιακά αρχεία Ήχου, Συνδρομητικό Ραδιόφωνο μέσω διαδυκτίου), γ) Ανανέωση των μουσικών τίτλων δωρεάν, εφ` όσον ο Συνδρομητής έχει σύνδεση με το διαδίκτυο, καθώς και την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

5. Διάρκεια Σύμβασης - Καταγγελία - Λύση της Συμβάσεως

 • 5.1 Η παρούσα σύμβαση ισχύει για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό που συμφωνείται στα οριζόμενα πεδία.
 • 5.2 Η σύμβαση λήγει με καταγγελία οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, της οποίας τα αποτελέσματα επέρχονται σε τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της επίδοσή της στο αντισυμβαλλόμενο μέρος, σε περίπτωση συνδρομής σπουδαίου λόγου ή ουσιώδους παραβάσεως όρου. Καταγγελία από Συνδρομητή παράγει τα έννομα αποτελέσματά της για το μέλλον, διατηρώντας παράλληλα ακέραια τα δικαιώματα της Stordia για την τακτοποίηση τυχόν οικονομικών εκκρεμοτήτων του και αποδόσεως του χορηγούμενου υλικού.
 • 5.3 Μετά το πέρας της ορισμένης διάρκειας η σύμβαση μετατρέπεται αυτόματα σε αορίστου διάρκειας.
 • 5.4 Με την επιφύλαξη των παραγράφων 9.4 και 9.5 του άρθρου 9 κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει τη συμβατική σχέση, εφόσον το άλλο μέρος παραβιάζει τους όρους της σύμβασης ή/και της κείμενης νομοθεσίας και δεν άρει την παράβαση εντός της τασσόμενης από το ανυπαίτιο μέρος προθεσμίας.

6. Εξοπλισμός

 • 6.1 Η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού/ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι ευθύνη του Συνδρομητή. Για την εγκατάστασή του o Συνδρομητής επιβαρύνεται με το προβλεπόμενο κόστος που αναφέρεται στον ισχύοντα εκάστοτε τιμοκατάλογο υπηρεσιών της Stordia.
 • 6.2 Ο Συνδρομητής έχει τη διακριτική ευχέρεια να επιλέξει τη Stordia ή τρίτον για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού. Εφ' όσον επιλεγεί, η Stordia εξασφαλίζει την παρεχόμενη από τον κατασκευαστή ή αντιπρόσωπο ή μεταπωλητή εγγύηση διάρκειας δύο (2) ετών.
 • 6.3 Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής επιλέξει να προμηθευτεί τον εξοπλισμό από τρίτον, τότε ευθύνεται για την συμβατότητά του με τα προγράμματα και τις υπηρεσίες της Stordia, την εγκατάσταση και συντήρησή του, την άρση οποιωνδήποτε προβλημάτων και την λειτουργία του.
 • 6.4 Ο Συνδρομητής οφείλει να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό της Stordia στα πλαίσια της συντήρησης, ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών του εξοπλισμού ή των προγραμμάτων της.
 • 6.5 Η Stordia δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε επέμβαση ή ρύθμιση του εξοπλισμού ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη του Συνδρομητή ή τρίτου.

7. Υποχρεώσεις της Stordia

 • 7.1 Η Stordia φροντίζει για την ομαλή λειτουργία του προμηθευόμενου από αυτήν ηλεκτρονικού υπολογιστή, του λογισμικού, των προγραμμάτων της και την παροχή των υπηρεσιών της. Δεν φέρει ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη ή έσοδα ή οποιαδήποτε άλλη ζημία του Συνδρομητή, εκτός και εάν οφείλονται αποκλειστικά σε δόλο ή αμέλειά της κατά την παροχή των υπηρεσιών, ή σε περιπτώσεις ανώτερης βίας ή για τυχόν διακοπές παροχής της υπηρεσίας που οφείλονται σε προβλήματα ή βλάβες του εξοπλισμού του Συνδρομητή. Η Stordia υποχρεούται να τηρεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, ήτοι οι εναρμονισμένες προδιαγραφές για τις τεχνικές λειτουργίες των υπηρεσιών που ορίζονται από τα ισχύοντα πρότυπα ή / και σε κοινοτικό επίπεδο, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται από την Άδεια της Stordia, κατά τρόπο που να μην τίθεται σε κίνδυνο η ζωή, η σωματική ασφάλεια, η υγεία και η περιουσία του Συνδρομητή.
 • 7.2 Η Stordia ανακοινώνει στον ηλεκτρονικό δικτυακό της τόπο ( stordia.com ) την πολιτική της για κάθε θέμα που αφορά την παροχή της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης και της προθεσμίας για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, ή την άρση βλαβών, εφόσον η δυσλειτουργία των υπηρεσιών οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εταιρίας.
 • 7.3 H Stordia κατά την εύλογη και δίκαιη κρίση της έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Συνδρομητή την καταβολή εγγύησης οποιασδήποτε μορφής για την ενεργοποίηση της παρούσας ή πάγιο τέλος επανασύνδεσης αξίας 7,00 €, σε περίπτωση διακοπής της σύνδεσης με υπαιτιότητα του Συνδρομητή.
 • 7.4 Ο Συνδρομητής δικαιούται αποζημιώσεως, στην περίπτωση που η Stordia μετά από σχετική γραπτή αιτιολογημένη αναφορά του Συνδρομητή στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, επιβεβαιώσει με βάση τα εσωτερικά τεχνικά στοιχεία την μη παροχή ή πλημμελή παροχή της υπηρεσίας σε σχέση με τα εκ του νόμου οριζόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Η αποζημίωση αυτή πιστώνεται στον Συνδρομητή στο μεθεπόμενο λογαριασμό του ή σε αυτόν που εκδίδεται μετά την καταγγελία ή λήξη της παρούσας.

8. Υποχρεώσεις του Συνδρομητή

 • 8.1 Ο Συνδρομητής οφείλει να συμπληρώνει όλα τα πεδία της αίτησης συνδρομής με τα πλήρη και αληθή στοιχεία και τις επιθυμητές επιλογές, καθώς επίσης να γνωστοποιεί στην Stordia κάθε αλλαγή τους με συστημένη επιστολή του ή με fax ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών εντός είκοσι (20) ημερών από την αλλαγή και να παραδίδει τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα σε περίπτωση πληρεξουσιότητας ή νομικού προσώπου.
 • 8.2 Ο Συνδρομητής ευθύνεται και εξασφαλίζει ότι η υπηρεσία χρησιμοποιείται σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη, τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη. Η Stordia ενημερώνει με επιστολή τον Συνδρομητή για καταγγελία ή αίτημα τρίτου. Ο Συνδρομητής οφείλει να αποκρίνεται με συστημένη επιστολή ή fax μέσα σε (5) εργάσιμες μέρες σε έγγραφα αιτήματα της Stordia σχετικά με καταγγελίες, αιτήματα ή παράπονα τρίτων προσώπων ή την ανακοίνωση δεδομένων του σε τρίτους.
 • 8.3 Ο Συνδρομητής οφείλει να μην παραβιάζει ειδικότερα τις διατάξεις του ν. 2251/94 "Περί προστασίας καταναλωτών", του ν. 2121/93 για την πνευματική ιδιοκτησία, του ν. 2472/97 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και το ν. 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, καθώς και τις αντίστοιχες oδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις δεσμευτικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις άλλων διεθνών Οργανισμών που έχουν αναγνωριστεί με νόμο ισχύοντα στην ελληνική επικράτεια. Περαιτέρω απαγορεύεται η επίδοση σε πράξεις που συνιστούν παράνομη πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε υπολογιστικά συστήματα της Stordia ή τρίτων. Τέλος, ο Συνδρομητής οφείλει να ενημερώνεται και να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα δημοσιοποιούμενη πολιτική αποδεκτής χρήσης των υπηρεσιών της Stordia όπως αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ( stordia.com ). Σε περίπτωση που η Stordia ζημιωθεί με οποιοδήποτε τρόπο από πράξεις ή παραλείψεις του Συνδρομητή, ο τελευταίος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία της. Η Stordia έχει την διακριτική ευχέρεια να λαμβάνει μέτρα εξασφάλισης δικονομικού εγγυητή στις σχετικές διαδικασίες ενώπιον των Δικαστηρίων.
 • 8.4 Ο Συνδρομητής υποχρεούται, εφόσον απαιτείται και κατόπιν συνεννόησης με τη Stordia, να επιτρέπει την είσοδο εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της στην επιχείρησή του και την πρόσβαση στον ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρίσκονται εγκατεστημένα εκεί τα προγράμματα της προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης ή επισκευής του συστήματος, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες αναγκαίες ενέργειες για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης. O Συνδρομητής ευθύνεται απέναντι στη Stordia και οφείλει να έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη προηγούμενη συναίνεση τρίτων προσώπων για τα ανωτέρω σε περίπτωση που τρίτα πρόσωπα δικαιούνται να αρνηθούν την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών στο χώρο του Συνδρομητή ή σε κοινόχρηστο χώρο.

9. Χρεώσεις - Πληρωμές

 • 9.1 Η χρέωση για την παροχή των υπηρεσιών αρχίζει από την ημερομηνία ενεργοποίησης της υπηρεσίας από τη Stordia, με βάση τις τιμές που ορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο της. Ο Συνδρομητής προκαταβάλλει μέσα στο πρώτο πενθήμερο το τίμημα εκάστου μη δεδουλευμένου μηνός. Η εκάστοτε μείωση τιμοκαταλόγου από τη Stordia δεν ισχύει επί των ειδικών τιμών που η εταιρία τυχόν παρέχει στα πλαίσια ειδικών προσφορών εκτός εάν η ειδική τιμή είναι μεγαλύτερη της νέας μειωμένης τιμής τιμοκαταλόγου. Η Stordia εκδίδει παραστατικό για την αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας εκάστου δεδουλευμένου μηνός, πλέον του εκάστοτε ισχύοντος Φ.Π.Α.
 • 9.2 Ο Συνδρομητής οφείλει να εξοφλεί με τους επιλεγόμενους στην αίτησή του τρόπους τα εκδοθέντα παραστατικά εντός της οριζόμενης προθεσμίας εξόφλησης.
 • 9.3 Η Stordia διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής του ισχύοντος κάθε φορά τιμοκαταλόγου και των τελών συντήρησης, εφόσον αυτό επιβάλλεται, ενδεικτικά, από τις οικονομικές συνθήκες της αγοράς, τον πληθωρισμό, και τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού. Η μεταβολή των τιμών του τιμοκαταλόγου και των τελών συντήρησης της Stordia τίθεται σε ισχύ μετά από ένα (1) μήνα από την δημοσίευση της σχετικής μεταβολής στην ιστοσελίδα της Stordia, η οποία θα αποστέλλεται ταυτόχρονα και στην δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση του Συνδρομητή, ο δε Συνδρομητής έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα αζημίως εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από της σχετικής κοινοποιήσεως.
 • 9.4 Με την επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός της η Stordia δικαιούται να προβεί σε μονομερή προσωρινή διακοπή της υπηρεσίας προς τον Συνδρομητή λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του, μετά από την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς τον Συνδρομητή, που πραγματοποιείται μέσω της αποστολής του σχετικού παραστατικού και σε οριστική, μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την προσωρινή διακοπή της παροχής, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 • 9.5 Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η προσωρινή ή οριστική διακοπή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στις περιπτώσεις απάτης και επανειλημμένης εκπρόθεσμης εξόφλησης ή μη εξόφλησης των εκδοθέντων παραστατικών ή υπερβάσεως του εκάστοτε οριζόμενου πιστωτικού ορίου σύμφωνα με τα κατωτέρω.
 • 9.6 Σε περίπτωση λήξης της παρούσας για οποιοδήποτε λόγο - με μόνη εξαίρεση την περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης από τον Συνδρομητή λόγω αποδεδειγμένης υπαιτιότητας (δόλος ή βαριά αμέλεια) της Stordia - ο Συνδρομητής δεν δικαιούται να αξιώσει καταβληθέντα.
 • 9.7 Συμφωνείται και συνομολογείται ότι το ύψος της οφειλής του Συνδρομητή προς τη Stordia για κάθε διάστημα λειτουργίας της σύμβασης ή/και κατά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της αποδεικνύεται από το απόσπασμα των εμπορικών βιβλίων (καρτέλα) της Stordia που περιέχουν τα ενημερωμένα επιμέρους χρεοπιστωτικά ποσά.
 • 9.8 Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον Συνδρομητή χωρίς υπαιτιότητα της Stordia ή από τη Stordia λόγω υπαιτιότητας του Συνδρομητή, ο Συνδρομητής οφείλει να τακτοποίησει όλες τις οικονομικές του εκκρεμότητες έως και τη χρονική στιγμή ισχύος της καταγγελίας.

10. Τελικές Διατάξεις

 • 10.1 Η Stordia δικαιούται σύμφωνα με την νομοθεσία να τροποποιεί μονομερώς τους όρους της παρούσας ενημερώνοντας το Συνδρομητή με κάθε πρόσφορο μέσο και ενδεικτικά και με ανάρτηση του περιεχομένου της σύμβασης στην οικεία ιστοσελίδα της ( stordia.com ). Ο Συνδρομητής έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης αζημίως εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση της τροποποίησης από τη Stordia, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 5.
 • 10.2 Ο Συνδρομητής οφείλει να τηρεί τους όρους αποδεκτής χρήσης που ορίζονται στη παρούσα σύμβαση καθώς και τους εκάστοτε όρους που ανακοινώνει η εταιρία με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ενδεικτικά με ανάρτηση του περιεχομένου της σύμβασης στην οικεία ιστοσελίδα. Η Stordia παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο στην οικεία ιστοσελίδα ή και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.
 • 10.3 Σε περίπτωση ακυρότητας ή ακυρωσίας όρου της παρούσας, το κύρος της υπόλοιπης σύμβασης δεν θίγεται.
 • 10.4 Ο Συνδρομητής δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει σε τρίτο πρόσωπο οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση που απορρέει από τους παρόντες όρους και από τους όρους της αίτησης.
 • 10.5 Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα σύμβαση συνετάγη σε 3 αντίτυπα και αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τα μέρη υπογράφηκε ως ακολούθως και έλαβε κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα αντίτυπο, το δε τρίτο προορίζεται για φορολογική χρήση.
 • 10.6 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Ο Συνδρομητής δικαιούται να ζητήσει την επίλυση της διαφοράς από τη Stordia με αίτημά του προς αυτήν. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τον παραπάνω τρόπο τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να προσφύγουν στα αρμόδια Δικαστήρια της Κατερίνης, για τα οποία τα μέρη συμφωνούν ως αποκλειστική δωσιδικία, ανεξάρτητα από τον τόπο παροχής των υπηρεσιών.
 • 10.7 Γλώσσα της συμβάσεως ορίζεται η Ελληνική για οτιδήποτε αφορά στην παρεχόμενη υπηρεσία.
 • 10.8 Τα παρεχόμενα στα πλαίσια της συμβάσεως προγράμματα, η μουσική και εν γένει το παρεχόμενο οπτικοακουστικό υλικό είναι ιδιοκτησία της Stordia και όχι του Συνδρομητή. Με την λήξη της σύμβασης, με οποιονδήποτε τρόπο, αφαιρούνται από τον ηλεκτρονικό/ούς υπολογιστή/ές του Συνδρομητή με κάθε πρόσφορο τρόπο κατά βούληση της Stordia.
 • 10.9 Σε κάθε περίπτωση η Stordia διατηρεί το δικαίωμα προβολής της επιφύλαξης παντός εννόμου δικαιώματός της για ενέργειες που αφορούν την σύμβαση και ιδίως της δυνατότητας τροποποίησης των όρων της παρούσης μονομερώς, η οποία θα τίθεται στην διάθεση για αποδοχή ή απόρριψη. Η αποδοχή θα λειτουργεί για το μέλλον, η δε απόρριψη θα τερματίζει την σύμβαση και ο Συνδρομητής θα δικαιούται να συνάψει νέα. Η επιλογή της χρήσης των δικαιωμάτων ανήκει στην διακριτική ευχέρεια της Stordia. Η παράλειψη άσκησης κάποιων δικαιωμάτων δεν σημαίνει επ' ουδενί παραίτηση από αυτά.